Installaties: ontdek de 7 trends in het onderwijs

Opdrachtgevers in het onderwijs staan voor uitdagende trends en ontwikkelingen. Zo is er al jaren sprake van een afnemend leerlingaantal en een tekort aan docenten. Veel instellingen, of het nu basis, voortgezet of universitair onderwijs is, moeten beter hun best doen om het onderwijs voor de leerlingen en de docenten aantrekkelijk te maken en ze binnen de school te houden. Dat betekent dat de faciliteiten goed moeten zijn, gericht op een prettige leeromgeving met aantrekkelijke ICT voorzieningen. Welke installatietrends ondersteunen het onderwijsgebouw?

Vragen die Galjema met betrekking tot installaties vaak krijgt:

  • Wat zijn de mogelijkheden ten aanzien van comfort, duurzaamheid en energie als ik de bestaande bouw wil handhaven en uitbreiden?

  • Wat moet ik doen om het klimaat in de school te verbeteren?

  • Welke voorzieningen kan ik treffen om de school aantrekkelijk te maken en te houden voor de leerlingen en de leerkrachten?

Trend 1: Een flexibel gebouw

Wisseling van leerlingaantallen brengt met zich mee dat onderwijsgebouwen en de daarin toegepaste installaties flexibel moeten zijn. Ruimten moeten kunnen worden aangepast aan de benodigde capaciteit en daarmee moeten ook de elektrotechnische en werktuigkundige installaties eenvoudig aangepast kunnen worden. Die aanpassingsmogelijkheden kunnen worden gerealiseerd door wanden eenvoudig verplaatsbaar te maken, vouwwanden toe te passen, voldoende zones in te bouwen voor de werktuigkundige (klimaat) installaties en de elektrotechnische installaties eenvoudig stekkerbaar te maken.

Trend 2: Wens naar duurzaamheid

Bij het ontwikkelen van plannen voor nieuwbouw en/of renovatie komen de laatste jaren steeds meer zaken als energiebesparing, duurzaamheid en circulariteit aan de orde. Schoolbesturen staan voor de opgave om scholen toekomstbestendig te maken, onder meer door het realiseren van een goed binnenklimaat maar niet ten koste van het milieu. Beperking van het energiegebruik begint bij een integraal energiezuinig ontwerp. Hoe? Door de energievraag te beperken, het gebruik van hernieuwbare energie te bevorderen en het gebruik van fossiele brandstoffen zoveel mogelijk te voorkomen.

Trend 3: Circulariteit

Er ontstaat een nieuwe manier van denken over verbruik. Steeds vaker wordt ook bij de installaties nagedacht over hergebruik en het gebruik van zoveel mogelijk remontabel en recyclebaar materiaal. Ook het leasen van installaties komt vaker voor waarbij de leverancier verantwoordelijk is voor het leveren, onderhouden, circulair vervangen en uiteindelijk afvoeren van de installatie aan het einde van de levensduur van het gebouw.

Trend 4: Meer regelgeving

Onderwijsgebouwen moeten veilig en gezond zijn. De regelgeving rondom schoolgebouwen blijft continu toenemen, aanscherpen of veranderen. Zo is inmiddels het Programma van Eisen “Frisse scholen” een begrip en spelen de (B)ENG-eisen een belangrijke rol rondom energiegebruik en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Het is van belang om goed up-to-date te blijven van de regelgeving omtrent technische installaties en de verwante bouwkundige en bouwfysische eisen.

Trend 5: Zelf digitaal de controle

Een andere belangrijke trend met impact voor het onderwijsgebouw is de digitalisering. Door de inzet van slimme technologie is niet alleen het rooster voor de leerlingen op de smartphone beschikbaar maar wordt ook informatie gedeeld over beschikbaarheid van werkplekken, presentatieruimten en docenten. ‘Connected devices’ kunnen bijvoorbeeld zelf worden bediend via de smartphone, om volledige controle te hebben over reservering van ruimten, en beïnvloeding van het comfort zoals klimaat en verlichting. Voordeel is daarbij ook dat de energie alleen wordt verbruikt als dat ook echt nodig is.

Trend 6: Wisselende bezettingen

De onderwijsconcepten zijn steeds dynamischer en de groepen leerlingen wisselen daarmee in een lokaal in omvang van het ene moment op het andere. Een klimaatinstallatie moet snel reageren op de wisselende bezetting en deze maakt daartoe gebruik van informatie uit het rooster en metingen in de ruimte van de concentratie CO2 en de ruimtetemperatuur. In het lokaal kan het systeem worden nageregeld door de docent middels een smartphone.

Trend 7: Structureel onderhoud

Beheersing van de onderhoudskosten in de exploitatiefase is steeds professioneler geworden. In de ontwerpfase wordt gevraagd om de onderhoudskosten van de installaties ten aanzien van de verschillende systeemconcepten te beoordelen en de levensduurkosten (LCC) te presenteren. In de exploitatiefase wordt een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) opgesteld op basis waarvan contracten met onderhoudspartijen worden afgesloten. De kwaliteit van de installaties blijft daarmee op peil waardoor storingen worden voorkomen en kosten worden beperkt.

Hoe Galjema kan helpen

Galjema verzorgt

alle fasen van het ontwerp, de aanbesteding, uitvoeringsbegeleiding, oplevering en nazorg voor alle soorten nieuwbouw- en renovatieprojecten.

Galjema heeft

veel ervaring met installaties voor onderwijsprojecten. Deze kennis en kunde brengen we in bij het gebruikersoverleg en bij de integrale ontwerpteamsessies.

Galjema helpt

door haalbaarheidsstudies te verzorgen en voorstellen te doen voor de toepassing van moderne installaties in de scholen. Ook verrichten we onderzoek naar bestaande installaties en verzorgen we aanbevelingen en kostenramingen op basis waarvan aanpassing en verbetering kan plaatsvinden.

Galjema besteedt

veel aandacht aan de interactie met de opdrachtgever, de leerkrachten en met de leerlingen. Zo vindt in de ontwerpfase integrale samenwerking plaats met opdrachtgever en ontwerpteam. Voor de leerkrachten verzorgen wij workshops waarin aandacht wordt besteed aan hun wensen. Voor de leerlingen stellen wij vaak voor om themasessies te houden waarbij bijvoorbeeld de duurzaamheidsmaatregelen in het ontwerp worden toegelicht.

Galjema is

altijd up-to-date van de laatste ontwikkelingen en regelgeving. Als professionele partner zijn we op de hoogte van de toepassing van verschillende installatie-oplossingen waarmee invulling wordt gegeven aan de eisen zoals omschreven in de regelgeving. Ook op het gebied van certificering van de toegepaste maatregelen kan Galjema een belangrijke rol spelen door als BREEAM-expert de daarmee samenhangende bewijsstukken op de juiste wijze aan te leveren.

Op de volgende pagina


De installatietrends in het museale veld

Ook leuk


Bij Galjema werken; hoe is dat nou écht?